Področja dela

Smo inštitut za hidrogeologijo in okolje, ki se ukvarja z različnimi hidrogeološkimi raziskavami že od leta 2003. Naša solidna teoretična znanja in praktične izkušnje Vam zagotavljajo kakovostno izdelavo projektov in njihovo celovito izvedbo. Osredotočeni smo predvsem na sledeča področja:

HIDROGEOLOŠKO POROČILO

 • raziskava podzemnih vod
 • vodno dovoljenje/koncesija: strokovne podlage
 • zaščita vodnih virov: izdelava podlag in določitev VVO
 • zaščita vodnih virov: izdelava podlag in določitev VVO
 • geologija, hidrogeologija

VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER

 • črpalni preizkusi
 • raziskava podzemnih vod
 • monitoring podzemne vode
 • vrtanje vrtine

ANALIZA TVEGANJA

 • predvideno razširjanje onesnaževanja- matematični model
 • vodno soglasje

HIDROLOŠKO POROČILO

 • stoletne vode, hidrološka hidravlična ocena
 • določitev poplavne in erozijske ogroženosti
 • poplavna nevarnost

ODLAGALIŠČE, ČISTILNA NAPRAVA

 • program obratovalnega monitoringa podzemne vode
 • izvedba raziskav
 • vodni režim, stanje voda
 • Emisije snovi, toplote

MOŽNOST PONIKOANJA VODE

 • nalivalni preizkusi
 • elaborat o možnosti ponikanja vod

ČIŠČENJE  VRTINE, VODNJAKA, PIEZOMETRA

 • čiščenje vrtin in vodnjakov
 • določitev optimalnih količin črpanja

GEOTEHNIKA & GEOMEHANIKA in PLAZOVI

 • geološka poročila
 • strokovna mnenja
 • geofizikalne raziskave

RUDARSKI PROJEKT in ELABORAT

 • izdelava rudarskih projektov
 • revizija rudarskih projektov
 • elaborati o zalogah mineralnih surovin