+386 41 214 745
+386 51 317 536
+386 1 507 48 15

Aktualno

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10)!!!

Uredba predpisuje, da se mora odvajanje komunalne odpadne vode, ki ni speljana v javno kanalizacijo ustrezno prečistiti v malih komunalnih čistilnih napravah in sicer:
-do konca leta 2015 na zavarovanih in občutljivih območjih
-do konca leta 2017 na preostalih območjih

V našem podjetju vam glede odvajanja odpadnih vod ustrezno svetujemo in izdelamo hidrogeološko poročilo, ki je pogoj za izvajane predpisanega obratovalnega monitoringa.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12)
Ta uredba se uporablja v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode v vode (ČISTILNE NAPRAVE), določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave (POROČILO O VPLIVIH ČN).

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 93/08)
Novi pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah določa, da mora biti v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, 25% energije zagotovljene iz obnovljivih virov energije.

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (UL RS 89/08)
Ta uredba določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pogoji in omejitve iz se določijo s hidrološko presojo (elaboratom) na podlagi podatkov o globinah poplavne vode in o debelini odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala pri vrednosti pretoka vode s povratno dobo 100 let (Q100).

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (UL RS 64/04, 5/06, 58/11)
Zadnje spremembe pravilnika prinašjo številne novosti in spremenjene kriterije.aktu 4

 

Za več informacij si oglejte našo spletno stran ali nas pokličite.